KoulutusOnline | Käyttöehdot

Käyttöehdot, KoulutusOnline, päivitetty 15.5.2024

Yleistä  

Näissä käyttöehdoissa säännellään Helsingin seudun kauppakamarin palveluyhtiön Helsingin Kamari Oy:n julkaiseman KoulutusOnline-palvelun käyttöä. Palvelu sisältää koulutusvideoita ja näitä tukevaa materiaalia.  

Palvelun suora osoite on https://koulutusonline.fi/. Palvelun käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Salasana lähetetään tilaajan nimeämään sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoite.  

Tilaaja ja hänen nimeämänsä käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään palvelua. Tilaajan ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä, kun käyttäjä avaa palvelun ensimmäistä kertaa.  

Laitteistovaatimukset  

KoulutusOnline toimii web-sovelluksena, joten se on riippumaton käytettävästä päätelaitteesta, käyttöympäristöstä tai selaimesta. Palvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

Palvelusta voi ladata videoihin liittyviä aineistoja tai käyttöraportteja, joiden avaaminen vaatii kyseistä tiedostomuotoa tukevan ohjelman. Esim. PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten käyttäjä tarvitsee PDF-lukijan, kuten Adobe Reader -ohjelman.  

Käyttäjän vastuulla on huolehtia itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.  

Käyttäjälisenssit  

Henkilökohtainen käyttäjälisenssi  

Palvelun tuotteiden käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen. Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle Helsingin Kamari Oy on antanut palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttöön oikeuttavan tunnuksen ja salasanan luovuttaminen, lainaaminen, vuokraaminen tai näihin rinnastettava muu käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ilman Helsingin Kamari Oy:n etukäteistä suostumusta.  

Helsingin Kamari Oy käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja näiden käyttöehtojen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

Yrityslisenssit  

Yrityslisenssi tulee kyseeseen silloin, kun palvelulla on useita käyttäjiä samassa yrityksessä. Organisaatio sopii palvelun ottamisesta käyttöön Helsingin Kamari Oy:n kanssa, minkä jälkeen yrityksen henkilökunnalle avataan pääsy palveluun. Jokaisen käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun syöttämällä sähköpostiosoite, johon järjestelmä lähettää kirjautumiseen käytettävän salasanan. 

Käyttöoikeus ja sopimuksen voimassaolo  

Helsingin Kamari Oy luovuttaa palvelun käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua tai sen osaa näiden käyttöehtojen mukaan. Käyttöoikeus alkaa, kun Helsingin Kamari Oy on luovuttanut tilaajan nimeämälle käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöoikeus on voimassa tilauksessa sovitun ajan (kts. seuraavasta Maksut).  

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Helsingin Kamari Oy:llä on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Helsingin Kamari Oy:lle käyttäjätunnuksensa käyttöehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneen vahingon. 

Käyttäjälisenssin haltija saa käyttää palvelua päätelaitteellaan ja ladata tai tulostaa palvelusta ladattavissa olevaa aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjälisenssin haltijalla ei ole oikeutta kopioida palvelun tietotuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on kerrottu. Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.  

Tekijänoikeus  

Palvelu kokonaisuudessaan, palveluun sisältyvä tietokanta ja tietosisältö sekä tietokoneohjelmat ja aineistot mukaan lukien, koostuu tekijänoikeuslain 1 §:ssa mainituista tekijänoikeudellisesti suojatuista teoksista, joiden tekijänoikeus kuuluu Helsingin Kamari Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.  

KoulutusOnline-palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Helsingin Kamari Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.  

Maksut  

Helsingin Kamari Oy perii palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Hintatiedot ovat saatavissa osoitteessa http://www.kauppakamarikauppa.fi tai ottamalla yhteyttä Helsingin Kamari Oy:n asiakaspalveluun.  

Käyttäjälisenssi on voimassa tilaushetkellä sovitun ajanjakson. Tarjolla olevat lisenssivaihtoehdot ovat nähtävissä osoitteessa http://www.kauppakamarikauppa.fi. Laskutus tapahtuu tilausjakson alkaessa. Käyttäjälisenssi on aina kestotilaus, ellei muuta ole erikseen sovittu. Kestotilaus jatkuu automaattisesti, jollei sopimusta irtisanota ennen uuden tilausjakson alkamista.  

Referenssioikeus  

Helsingin Kamari Oy on oikeutettu käyttämään tilaajayrityksen nimeä ja tavaramerkkiä referenssitarkoituksessa markkinoinnissaan. Yritys voi kieltää nimen ja tavaramerkin käytön referenssinä ilmoittamalla siitä Helsingin Kamari Oy:lle.  

Edelleenluovutus  

Mitään palvelun sisältämää tai sieltä ladattua tai tulostettua aineistoa ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata. Käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus siirtää edelleen näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa seuraavilla ehdoilla:  

       1. Siirron saaja hyväksyy nämä käyttöehdot. 

       2. Siirron saaja ja tämän yhteystiedot ilmoitetaan Helsingin Kamari Oy:lle.  

Siirronsaajan on tehtävä Helsingin Kamari Oy:n asiakaspalvelun ilmoitus käyttäjälisenssin siirtämisestä. Siirron yhteydessä on luovutettava kaikki palveluun mahdollisesti liittyvä materiaali ja tuhottava kaikki palvelusta tietokoneen kovalevylle siirretty aineisto. Siirron katsotaan tapahtuneen, kun Helsingin Kamari Oy on ilmoittanut siirron saajalle tämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.  

Helsingin Kamari Oy:n vastuu  

Helsingin Kamari Oy pyrkii siihen, että palvelu sisältää aina mahdollisimman ajantasaiset tiedot ja että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osiltaan puutteellinen, Helsingin Kamari Oy korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.  

Helsingin Kamari Oy ei vastaa käyttäjälle, lisenssin haltijalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Helsingin Kamari Oy ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.  

Helsingin Kamari Oy ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Helsingin Kamari Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.  

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Helsingin seudun kauppakamarin ylläpitämille verkkosivuille. Helsingin Kamari Oy ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden toimivuudesta, sisällöstä tai laillisuudesta.  

Muut ehdot  

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä tilaajalle tai tilaajan nimeämälle käyttäjälle soveltuvalla tavalla. Helsingin Kamari Oy ei vastaa mistään tilaajalle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat päivittämättömistä yhteystiedoista. Tilaajalla on velvollisuus pitää yhteystietonsa ajantasaisina. Jos tilaaja tai käyttäjälisenssin haltija ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon kuluessa muutosilmoituksen saamisesta.  

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa palvelun välityksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.  

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.  

Lisenssinhaltijalla on oikeus purkaa sopimus, jos Helsingin Kamari Oy rikkoo tai laiminlyö olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan. Lisenssinhaltijalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos tilauksen mukaisen palvelun sisältö muuttuu myöhemmin olennaisesti. Palvelu on luonteeltaan päivittyvä koulutusvideopalvelu, johon jatkuvasti lisätään uutta sisältöä ja josta myös poistetaan sisältöä esimerkiksi koulutusten sisällön vanhentuessa. Videoiden poistumista palvelusta tai sisällön muuttumista ei pidetä olennaisena muutoksena. Tilaaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen päättymiseen mennessä erääntyneet tai erääntyvät maksut viivästyskorkoineen sopimuksen mukaisesti.  

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan ratkaisee Helsingin käräjäoikeus noudattaen Suomen lakia.